Ajankohtaista

Agilitykisat 16.-17.2.2019

 

Tervetuloa Agikisoihin Pinotielle 16.-3.2.2019.  Alta löydät kisakirjeen ja lähtölistat.

 

 

Agilityn alkeiskurssi 09/2018

 

YLÖKK järjestää agilityn alkeiskurssin 09/2018 alkaen. Katso lisätiedot täältä.

 

 

Haku

Yhdistyksen säännöt

 

YLÖJÄRVEN KOIRAKERHO RY
  

1§    NIMI JA KOTIPAIKKA
 
Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Koirakerho ry ja sen kotipaikka Ylöjärvi.


2§    TARKOITUS JA TOIMINTA


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää koiranpitoa, koirakuria ja koiraharrastusta.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koirakoulutusta, kokeita, kilpailuja sekä luentoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla  järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.


3§    JÄSENET


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tao säätiö. Perhejäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Jäsenet maksavat varsinaisen jäsenen ja perhejäsenet perhejäsenen jäsenmaksun.


Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen jäsenen tulee maksaa jäsenmaksunsa huhtikuun loppuun mennessä. Jos näin ei tapahdu, hänellä ei ole  äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Jos jäsenen toiminta ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteiden kanssa, voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä erottaa jäsenen yhdistyksestä.


4§    HALLITUS


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi ( 6 ) varsinaista sekä kaksi ( 2 ) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi ( 2 ) vuodeksi kerrallaan siten, että kolme ( 3 ) jäsentä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi.


Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun kaksi ( 2 ) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.


5§    TILINTARKASTAJAT


Tilintarkastajien toimikausi on yksi ( 1 ) vuosi.


6§    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN


Yhdistyksen nimenkirjoittamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

Hallitus voi antaa  nimenkirjoitusoikeuden  yhdistyksen toimihenkilölle.
Hallitus voi myöntää tilinkäyttöoikeuden rahastonhoitajalle tai nimeämilleen henkilöille.


7§    TILIT


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 


Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä helmikuun aikana tilintarkastajille, joiden on esitettävä tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 
8§    YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus kaksi ( 2 ) viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai paikallislehdessä ilmoittamalla.


9§    YHDISTYKSEN KOKOUKSET  


Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa.

 

10§    KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen:
        - kokouksen puheenjohtajan valitseminen
        - kokouksen sihteerin valitseminen
        - ääntenlaskijoiden valitseminen
        - kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen
 5. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. Hallituksen valmistelemat asiat
 7. Asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat kirjallisesti vaatineet kevätkokouksessa käsiteltäväksi ja jotka on lähetetty hallitukselle tiedoksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta
 8. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää ainoastaan yksimielisesti. Päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä yhdistyslain 14§ :ssä mainituista asioissa ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.


11 §    SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen:
        - kokouksen puheenjohtajan valitseminen
        - kokouksen sihteerin valitseminen
        - ääntenlaskijoiden valitseminen
        - kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Hallituksen puheenjohtajan vaali
 5. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 6. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
 7. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen
 8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
 9. Hallituksen valmistelemat asiat
 10. Asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat kirjallisesti vaatineet syyskokouksessa käsiteltäväksi ja jotka on lähetetty hallitukselle tiedoksi viimeistään kuukautta ennen syyskokousta
 11. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää ainoastaan yksimielisesti. Päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä yhdistyslain 14§ :ssä mainituista asioissa ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.


Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin, kun yhdistyksen kokous on itse päättänyt kokouksen pitämisestä tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt kokouksen tarkoituksen ilmoittaen.   


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ( 1 ) ääni.


Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi enimmät äänet saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja henkilövaaleissa arpa.

 

12§    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN


Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös,  jota vähintään ¾ annetuista äänistä on kannattanut.


Yhdistyksen purkamisesta  on tehtävä päätös kahdessa vähintään kolmen kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Purkamispäätös on tehtävä kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan ( ¾ ) enemmistöllä äänestyksessä .


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.